РЕЄСТР наукових фахових видань України

Травма
Trauma
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України
Науки:
медичні (13.07.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15994-4466 від 02.11.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1608-1706(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2307-1397(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Травма» - це професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для ортопедів-травматологів, лікарів швидкої допомоги та лікарів інших спеціальностей, що висвітлює науково-практичні розробки в галузі травматології та ортопедії. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії для практикуючих лікарів і дослідників, діяльність яких пов'язана з травматологією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень, що стосуються захворювань опорно-рухового апарату та їх лікування.

The Journal «TRAUMA» is a professional scientific and practical specialized peer-reviewed publication for orthopedists-traumatologists, emergency physicians and other physicians, covering scientific and practical developments in the field of traumatology and orthopedics. The journal is included in the list of scientific professional publications of Ukraine, which can publish the results of dissertations - the competitors of the scientific degrees of the doctor and the candidate of sciences. The journal publishes original articles, reviews, discussions for the doctors - practitioners and researchers, whose activities are related to traumatology. The articles reflect the best practices and the results of researches related to diseases of the musculoskeletal system and their treatment.

Журнал «Травма» - это профессиональное научно-практическое специализированное рецензируемое издание для ортопедов-травматологов, врачей скорой помощи и врачей других специальностей, освещающее научно-практические разработки в области травматологии и ортопедии. Журнал внесен в перечень научных профессиональных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата наук. Журнал публикует оригинальные статьи, обзоры, дискуссии для практикующих врачей и исследователей, деятельность которых связана с травматологией. Статьи отражают передовой опыт и результаты научных исследований, касающиеся заболеваний опорно-двигательного аппарата и их лечения.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
WorldCat
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Academic Research Index (ResearchBib)
CrossRef
General Impact Factor (GIF)
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
SHERPA/RoMEO
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(050) 5674096 38 (044) 223-27-42
FAX:
onchullarisa@gmail.com
Україна, 04107, Київ, а/с № 74