РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Управління проектами та розвиток виробництва
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Науки:
економічні (16.05.2016)
технічні (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15582-4054Р від 05.06.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2222-8810(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник наукових праць призначений для заповнення міждисциплінарної ніші знань, необхідних для цілісного вирішення актуальних практичних проблем, що виникають у реальному секторі економіки - проблем життєдіяльності (функціонування, росту і розвитку) інноваційних проектно-орієнтованих підприємств в сучасну епоху інноваційно-креативної економіки знань та суспільства ризику.

The Collection of scientific papers is aimed to fulfill an interdisciplinary knowledge area that is necessary for a holistic solution of urgent practical problems in the real economy such as life problems (functioning, growth and development) of innovative project-oriented enterprises in the modern era of innovation and creative knowledge economy and risk society.

Сборник научных трудов предназначен для заполнения междисциплинарной ниши знаний, необходимых для целостного решения актуальных практических проблем, возникающих в реальном секторе экономики - проблем жизнедеятельности (функционирования, роста и развития) инновационных проектно-ориентированных предприятий в современную эпоху инновационно-креативной экономики знаний и общества риска.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (095) 68-17-914
FAX:
pmdp@krok.edu.ua
проспект Центральний 59-а, СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна., кафедра "Управління проектами та прикладна статистика"