РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Physical Education of Students
Физическое воспитание студентов
останнє оновлення 18-11-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
педагогічні (06.11.2014)
фізичне виховання і спорт (29.12.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20682-10482 ПР від 31.03.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-5279(print)
Мова повного тексту:
Російська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2223-2125(online)
Мова повного тексту:
Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал вітає статті з різних аспектів фізичного виховання, спорту і здоров'я студентів, що охоплюють наукові дослідження в суміжних областях, таких як біомеханіка, кінезіології, медицина, психологія, соціологія, технологія спортивного обладнання, дослідження ефективності тренування і спортивного відбору, працездатності, збереження здоров'я та інших міждисциплінарних напрямків.

The Journal welcomes articles on different aspects of physical education, sports and health of students which cover scientific researches in the related fields, such as biomechanics, kinesiology, medicine, psychology, sociology, technologies of sports equipment, research in training, selection, physical efficiency, as well as health preservation and other interdisciplinary perspectives.

Журнал приветствует статьи по различным аспектам физического воспитания, спорта и здоровья студентов, охватывающих научные исследования в смежных областях, таких как биомеханика, кинезиология, медицина, психология, социология, технология спортивного оборудования, исследования эффективности тренировки и спортивного отбора, работоспособности, сохранения здоровья и других междисциплинарных направлений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CABI
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
WorldCat
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature)
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Academic Journals Database
CORE
Open Academic Journals Index (OAJI)
AcademicKeys
EBSCOhost Open Science Directory
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
academia.edu

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

099 430 69 22
FAX:
sportart@gmail.com
а/с 11135, м. Харків-68, 61068, Україна