РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Юридичний вісник
Law herald
Юридический вестник
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Одеська юридична академія»
Науки:
юридичні (21.12.2015) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
081 - Право (17.03.2020)
293 - Міжнародне право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19241-9041 ПР від 14.11.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1561-4999(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-6277(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Журнал інформує також про події наукового життя та юридичної освіти в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики. На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного права, конституційного права, міжнародного права, права Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права. Подаються матеріали з аналізу судової практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних установ.

The journal also informs about the events of academic life and legal education in Ukraine, provides a review of scientific papers and books on legal subjects. The journal covers current issues of theory and history of state and law, public administration, administrative law, constitutional law, international law, European Union law, civil law and procedure, agricultural and environmental law, criminology, criminal and criminal procedural law and other branches of law. It publishes papers concerned with the analysis of the judicial practice of the European Court of Human Rights and other international institutions.

Журнал информирует также о событиях научной жизни и юридического образования в Украине, подает рецензии научных трудов и учебников по юридической тематике. На страницах журнала освещаются актуальные вопросы теории и истории государства и права, государственного управления, административного права, конституционного права, международного права, права Европейского Союза, гражданского права и процесса, аграрного и экологического права, криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права и других отраслей права. Подаются материалы по анализу судебной практики Европейского суда по правам человека и других международных учреждений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 719-88-15
FAX: (048) 719-88-15
constitutional_law@onua.edu.ua
"Одеська юридчна академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65009