РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Юридичний журнал «Право України»
Юридический журнал «Право Украины»
Legal journal «Law of Ukraine»
останнє оновлення 23-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
ТОВ «Видавничий дім «ІН ЮРЕ»
ТОВ «Юридичне видавництво «ПРАВО УКРАЇНИ»
ТОВ «База даних судової практики «РАТІО ДЕЦІДЕНДІ»
ТОВ «Міжнародна наукометрична база «ВЕРБА»
Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія «КАЙРОС»
НАПрН України
Науки:
юридичні (15.04.2014) перереєстровано
юридичні (14.05.2020)
Спеціальності:
81 - Право (14.05.2020)
262 - Правоохоронна діяльність (14.05.2020)
293 - Міжнародне право (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17414-6184 ПР від 08.02.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1026-9932(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Чільне місце серед висвітлюваних проблем посідають правові питання: захисту прав людини і громадянина, захисту інтелектуальної власності, захисту екології, формування місцевого самоврядування, діяльності суду, прокуратури, адвокатури, нотаріату, правозабезпечення розвитку підприємництва, боротьби зі злочинністю, в тому числі економічною, висвітлення сучасного правового життя України, коментування нового законодавства, узгодження права України з Європейським законодавством, проведення судової та адміністративно-правової реформ та ін.

Особое место среди освещаемых проблем занимают правовые вопросы: защиты прав человека и гражданина, защиты интеллектуальной собственности, защиты экологии, формирования местного самоуправления, деятельности суда, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, правового обеспечения развития предпринимательства, борьбы с преступностью, в том числе экономической, освещение современной правовой жизни Украины, обсуждения нового законодательства, согласование права Украины с европейским законодательством, проведения судебной и административно-правовой реформ и т. д.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 537-51-10
FAX:
editor.pravoua@gmail.com
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21 (1 поверх)