РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка та суспільство
Economics and Society
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Гельветика»
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (26.11.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (26.11.2020)
071 - Облік і оподаткування (26.11.2020)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (26.11.2020)
073 - Менеджмент (26.11.2020)
075 - Маркетинг (26.11.2020)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (26.11.2020)
241 - Готельно-ресторанна справа (26.11.2020)
242 - Туризм (26.11.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (26.11.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0072(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

The journal highlights urgent issues of economic theory and history of economic thought; world business and international economic relations; economy and management of enterprises; innovative and investment activity; bookkeeping account, analysis and audit; finance and tax policy; mathematic methods and information technologies in economics; modern management and other branches of economic thought.Journal informs about events of scientific life and economic education in Ukraine; gives reviews of scientific articles and manuals in the field of economy.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (063) 121 39 75
journal@economyandsociety.in.ua
вул. Інглезі, 6/1, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65101