РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Когніція, комунікація, дискурс
Cognition, communication, discourse
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
філологічні (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
35 - Філологія (28.12.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2218-2926(online)
Мова повного тексту:
Англійська, Німецька, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

"Когніція, комунікація, дискурс" є форумом для лінгвістичних досліджень взаємодії мови й пізнання, структури та стратегії дискурсу, комунікативних студій. Журнал фокусується на мові як інструменті конструювання значень та обміну інформацією. Основна увага приділяється високоякісним докторським і кандидатським розробкам у сфері когнітивної лінгвістики, лінгвістичної прагматики, в тому числі когнітивної прагматики, корпусної лінгвістики, аналізу дискурсу та міждисциплінарним підходам у суміжних галузях знань, таких як семантика, конверсаційний аналіз, етнометодологія, соціолінгвістика, психологія.Мета журналу полягає в публікації інноваційного контенту, який сприяє розробці когнітивних і комунікативних лінгвістичних теорій та містить відомості з широкого кола мов і культур в аспектах синхронії та діахронії. Поряд з повноформатними статтями, журнал вітає дискусії та рецензії з актуальних тем сучасної науки.

“Cognition, communication, discourse” presents a forum for linguistic research on the interaction between language and cognition, structures and strategies of discourse, communication studies. The journal focuses on language as an instrument for construing meaning, exchanging information and. It focuses on high-quality doctoral and post-doctoral research in cognitive linguistics, linguistic pragmatics, including cognitive pragmatics, corpus linguistics, discourse analysis and on interdisciplinary approaches in neighbouring research areas such as semantics, conversation analysis, ethnomethodology, sociolinguistics, psychology. Our aim is to publish innovative content, which contributes to cognitive and communicative linguistic theories drawing attested data from a wide range of languages and cultures in synchronic and diachronic perspectives. Alongside full-length articles, the journal welcomes discussion notes and book reviews on topics which are at the cutting-edge of research.

«Когниция, коммуникация, дискурс» представляет собой форум для лингвистического изучения взаимодействия языка и мышления, структур и стратегий дискурса, исследований коммуникации. Журнал фокусируется на языке как инструменте конструирования значений и обмена информацией. Основное внимание уделяется высококачественным докторским и кандидатским исследованиям в сфере когнитивной лингвистики, лингвистической прагматики, в том числе когнитивной прагматики, корпусной лингвистики, анализа дискурса и междисциплинарным подходам в смежных исследовательских областях, таких как семантика, конверсационный анализ, этнометодология, социолингвистика, психология. Наша цель – публиковать инновационный контент, который вносит вклад в когнитивные и коммуникативные теории языка и в котором приведены данные широкого спектра языков и культур в аспектах синхронии и диахронии. Наряду с полноформатными статьями журнал приветствует дискуссионные заметки и книжные обзоры по актуальным темам исследований.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38 057) 707-51-44
FAX:
gnition.discourse.journal@karazin.ua
Україна, 61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет іноземних мов.