РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Банки і системи банку
Banks and bank systems
останнє оновлення 20-06-2022
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
Науки:
економічні /08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08, 08.00.09 / (07.11.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.11.2018)
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)
75 - Маркетинг (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23054-12894Р від 11.12.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1816-7403(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1991-7074(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців з питань грошово-кредитної політики у різних країнах та регіонах у всьому світі, діяльності міжнародних фінансових організацій, центральних банків та банківських установ. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: грошова політика в різних країнах та регіонах; грошові та платіжні системи; міжнародні фінансові організації та установи; грошова політика центральних банків; організаційна структура, функції та діяльність центральних банків; державна політика та регулювання банківської діяльності; конкурентоспроможність банку; банки на фінансових ринках; банківські асоціації та конгломерати; міжнародні платіжні системи; інвестиційна діяльність банків; фінансові ризики та управління ризиками у банках; структура капіталу та власності, банкрутство та ліквідація, злиття та поглинання банків; корпоративне управління та гудвіл; управління персоналом у банках; економетричні, статистичні методи; економетричне моделювання банківської діяльності; банківські рейтинги.

The journal focuses on the results of scientific researches on monetary policy issues in different countries and regions all over the world. It also analyzes the activities of international financial organizations, central banks, and bank institutions. Key topics: Monetary Policy in Different Countries and Regions; Monetary and Payment Systems; International Financial Organizations and Institutions; Monetary Policy of Central Banks; Organizational Structure, Functions and Activities of Central Banks; State Policy and Regulation of Banking; Bank Competitiveness; Banks at the Financial Markets; Bank Associations and Conglomerates; International Payment Systems; Investment Banking; Financial Risks and Risk Management in Banks; Capital and Ownership Structure, Bankruptcy and Liquidation, Mergers and Acquisitions of Banks; Corporate Governance and Goodwill; Personnel Management in Banks; Econometric, Statistical Methods; Econometric Modeling of Bank Activities; Bank Ratings.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
EconBiz (посилання)
Google Scholar (посилання)
Integrated Classification of Scientific Journals (CIRC) (посилання)
Scopus (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Dimensions (посилання)
WorldCat (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Чмутова
Ірина
Chmutova
Iryna
доктор наук (економічні), доцент кафедри банківської справи Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця, Укроаїна, Харків, ORCID: 000-0001-7932-7652, ResearcherID: O-7036-2016, сфера професійних інтересів: управління фінансами банку; оцінка діяльності банку; сучасні управлінські технології в банківській справі; збалансована таблиця показників у банках; фінансова контроль у банках; бенчмаркінг у банках; життєвий цикл банку; фінансова стійкість банку; фінансова стабільність банківської системи; фінансовий інжиніринг у банках; фінансова стратегія банку

Контактні дані

380-542-221707,38-063-2891070
head@businessperspectives.org
пер. Григорія Сковороди , 10, м. Суми, Сумська область, 40022, Україна