РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації
Investment Management & Financial Innovations
останнє оновлення 23-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
Науки:
економічні /08.00.02, 08.00.08, 08.00.09 / (07.11.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.11.2018)
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №9032 від 05.08.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1810-4967(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1812-9358(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами інвестицій і фінансових інновацій на макро- і макрорівнях (у тому числі із застосуванням кількісних методів). Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: фінансові та інвестиційні ринки; державна політика та регулювання; інформація та ефективність ринку; фінансове прогнозування та моделювання; фінансові установи: інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, інвестиційні банки, хеджеві фонди, недержавні пенсійні фонди; об’єкти реального та фінансового інвестування; корпоративне управління; фінансові інструменти та похідні інструменти; ефективність інвестиційних проектів; економетричні та статистичні методи управління проектами; альтернативні інвестиції; рейтинги та рейтингові агенції.

The international journal “Investment Management and Financial Innovations” encompasses the results of theoretical and empirical researches carried out both on macro- and micro-levels, concerning various aspects of financial management and corporate governance, investments and innovations (including using of quantitative methods). It is focused on the international community of financiers, both academics and practitioners. Key topics: financial and investment markets; government policy and regulation; corporate governance; information and market efficiency; financial forecasting and simulation; financial institutions: investment companies, investment funds, investment banks, hedge funds, private pension funds; objects of real and financial investing; financial instruments and derivatives; efficiency of investment projects; econometric and statistic methods in project management; alternative investments; ratings and rating agencies.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Scopus (посилання)
Dimensions (посилання)
EconBiz (посилання)
WorldCat (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) (посилання)
Microsoft Academic
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380-542-221707,+38-063-2891070
head@businessperspectives.org
пер. Григорія Сковороди , 10, м. Суми, Сумська область, 40022, Україна