РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми і перспективи менеджменту
Problems and Perspectives in Management
останнє оновлення 30-11-2021
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
Науки:
економічні /08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07 / (07.11.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)
75 - Маркетинг (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22090-11990Р від 22.04.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-7051(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1810-5467(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами менеджменту міжнародних організацій та спільнот, державного та регіонального управління, управління компанією тощо, що орієнтовані на існуючі та нові методи, техніки та підходи у галузі управління. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: організації та організаційна поведінка; процес прийняття рішень, критерії, принципи, моделі; інформація та невизначеність, економетричні та статистичні методи управління; збір та оцінка даних; прогнозування та моделювання на макро- і мікрорівнях; бізнес-адміністрування та економіка бізнесу; стратегія фірми та ринкова ефективність; цілі, організація та поведінка компанії; управління персоналом, конфлікти, переговори; управління технологічними змінами та управління економічним розвитком; управління галузями; структура та повноваження уряду; міжнародні інституційні угоди, контракти, безпека, конфлікти.

The purpose of the journal is coverage of different aspects of management and governance, such as international organizations and communities’ management, state and regional governance, company’s management, etc. The key aspects of planning, organization, motivation and control in various areas and in different countries are subject of the journal's scope. The journal publishes articles, which are focused on existing and new methods, techniques and approaches in the field of management. It publishes contemporary and innovative researches, including theoretical and empirical research papers. Key topics: Organizations and Organizational Behavior; Decision-making Process, Criteria, Principles, Models; Information and Uncertainty, Econometric and Statistical Methods in Management; Data Collection and Data Estimation; Forecasting and Simulation at Macro- and Micro- levels; Business Administration and Business Economics; Firm Strategy and Market Performance; Company’s Aims, Organization, and Behavior; Personnel Management, Conflicts, Negotiations; Technological Changes Management and Economic; Development Management; Industries Management; Structure and Scope of Government; International Institutional Arrangements, Contracts, Security, Conflicts.

Журнал охватывает все аспекты управления, такие как международные организации и управление сообществами, государственное и региональное управление и управление компанией. В нем также анализируются ключевые аспекты планирования, организации, мотивации и контроля в различных областях и в разных странах. Журнал публикует статьи, в которых основное внимание уделяется существующим и новым методам, методикам и подходам в области управления. Он публикует концептуально новые, современные и инновационные исследования, в том числе теоретические и эмпирические исследовательские работы.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Google Scholar (посилання)
WorldCat (посилання)
Scopus (посилання)
EconBiz (посилання)
SHERPA/RoMEO (посилання)
Dimensions (посилання)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380-542-221707,+38-063-2891070
head@businessperspectives.org
пер. Григорія Сковороди , 10, м. Суми, Сумська область, 40022, Україна