РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інноваційний маркетинг
Innovative Marketing
останнє оновлення 23-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
Науки:
економічні /08.00.04 / (07.11.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)
75 - Маркетинг (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10164 від 01.08.2005

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1814-2427(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1816-6326(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами використання інноваційних інструментів маркетингу, їх характеру, різноманіття, функцій, ефективності і т.д., нерівноваги ринкового попиту та пропозиції, прогнозування цін, організації наукових досліджень для інноваційних продуктів та послуг, реклами та PR менеджменту. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: державна політика у сфері інновацій та інноваційного маркетингу; інновації у формах, методах та інструментах маркетингу; інноваційний менеджмент у компаніях; стимулювання співробітників компанії для розвитку маркетингових інновацій; корпоративне управління та соціальна відповідальність; корпоративна культура та інноваційний маркетинг; права власності на інновації та винаходи; економетричні методи та моделювання в інноваційному маркетингу; технології “ноу-хау” в інноваційному маркетингу; аналіз великих даних та інноваційний маркетинг.

The journal focuses on the results of scientific researches, concerning utilization of innovative marketing instruments, their nature, varieties, functions, efficiency, etc. It also analyzes the crucial issues of market demand and supply imbalances, prices prediction, and forecasting, organization of R&D for the innovative products and services, advertising and PR-management. The privilege of publication is given to the original, conceptually new and contemporary manuscripts, which are devoted to the critical analysis of marketing, overview of new marketing tendencies, innovative techniques of marketing, including psychology methods and so on. The target audience of the journal includes researchers, scholars, lecturers, students, and practitioners. It is published quarterly in Ukraine. Key topics: State policy in the sphere of innovations and innovative marketing; Innovations in forms, methods and tools of marketing; Innovation management in companies; Company staff`s stimulation for marketing innovations development; Corporate governance and social responsibility; Corporate culture and innovative marketing; Property rights for innovations and inventions; Econometric methods and modeling in innovative marketing; “Know-how” technologies in innovative marketing; Big Data analysis and innovative marketing.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Dimensions (посилання)
Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
EconBiz (посилання)
WorldCat (посилання)
Scopus (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380-542-221707,+38-063-2891070
head@businessperspectives.org
пер. Григорія Сковороди , 10, м. Суми, Сумська область, 40022, Україна