РЕЄСТР наукових фахових видань України

Економічні горизонти
останнє оновлення 06-07-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Науки:
економічні (07.11.2018)
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.08.01 / (07.11.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.11.2018) 71 - Облік і оподаткування (07.11.2018) 72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018) 73 - Менеджмент (07.11.2018) 75 - Маркетинг (07.11.2018) 76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018) 232 - Соціальне забезпечення (07.11.2018) 241 - Готельно-ресторанна справа (07.11.2018) 281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018) 292 - Міжнародні економічні відносини (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22865-12765ПР від 02.08.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9273(print) наклад: 100
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2616-5236(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці. У ньому публікуються результати наукових досліджень і рецензії на нові видання економічного профілю. Матеріали, що друкуються на сторінках видання, стосуються наукових засад різноманітної фінансово-економічної тематики: Економічна теорія та історія економічної думки; Міжнародні економічні відносини; Економіка та управління національним господарством; Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; Фінанси, банківська справа та страхування; Аналіз, аудит, облік та оподаткування; Менеджмент та бізнес-адміністрування; Економіка туризму та готельно-ресторанної справи; Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності; Професійна економічна підготовка

“Economies’ Horizons” is a Ukrainian research journal devoted to financial and economic subject matters. Journal’s Directions: Economic theory and history of economic thought; International economic relations; Economics and management of the national economy; Marketing, business, trade and exchange activities; Development of productive forces and regional economics; Economics of nature and environmental protection; Demography, labor economics, social economy and politics; Finance, banking and insurance; Analysis, audit, accounting and taxation; Management and business administration; Economy of tourism & hotel and restaurant business; Mathematical methods, models and information technologies in the economy; Economic security of the state and business entities.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
WorldCat (посилання)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
CrossRef (посилання)
International Institute of Organized Research (I2OR) (посилання)
Leibniz Information Centre for LifeSciences (посилання)
Universitatsbibliothek Leipzig (посилання)
Zeitschriftendatenbank (ZDB) (посилання)
EconBiz (посилання)
Hamburg State and University library (посилання)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Відповідальний Редактор
Білошкурський
Микола Васильович
Mykola
V. Biloshkurskyi
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, Черкаська область, 3, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2826-3983, ResearcherID: https://publons.com/researcher/B-4501-2018/

Контактні дані

38(068) 021-15-70,38(04744) 4-02-70
sj.ehorizons@udpu.edu.ua
Контактна особа Микола Васильович Білошкурський
вул. Садова, 2, к. 314, м. Умань, Черкаська обл., 20300