РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічні горизонти
останнє оновлення 31-08-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Науки:
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.08.01 / (07.11.2018)
Спеціальності:
051 - Економіка (07.11.2018)
071 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
073 - Менеджмент (07.11.2018)
075 - Маркетинг (07.11.2018)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
232 - Соціальне забезпечення (07.11.2018)
241 - Готельно-ресторанна справа (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22865-12765ПР від 02.08.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9273(print) наклад: 100
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2616-5236(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці. У ньому публікуються результати наукових досліджень і рецензії на нові видання економічного профілю. Матеріали, що друкуються на сторінках видання, стосуються наукових засад різноманітної фінансово-економічної тематики: Економічна теорія та історія економічної думки; Міжнародні економічні відносини; Економіка та управління національним господарством; Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; Фінанси, банківська справа та страхування; Аналіз, аудит, облік та оподаткування; Менеджмент та бізнес-адміністрування; Економіка туризму та готельно-ресторанної справи; Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності; Професійна економічна підготовка

“Economies’ Horizons” is a Ukrainian research journal devoted to financial and economic subject matters. Journal’s Directions: Economic theory and history of economic thought; International economic relations; Economics and management of the national economy; Marketing, business, trade and exchange activities; Development of productive forces and regional economics; Economics of nature and environmental protection; Demography, labor economics, social economy and politics; Finance, banking and insurance; Analysis, audit, accounting and taxation; Management and business administration; Economy of tourism & hotel and restaurant business; Mathematical methods, models and information technologies in the economy; Economic security of the state and business entities.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
WorldCat (посилання)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
CrossRef (посилання)
International Institute of Organized Research (I2OR) (посилання)
Leibniz Information Centre for LifeSciences (посилання)
Universitatsbibliothek Leipzig (посилання)
Zeitschriftendatenbank (ZDB) (посилання)
EconBiz (посилання)
Hamburg State and University library (посилання)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
EuroPub (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Ольга
Григорівна Чирва
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0601-0624, ResearcherID: https://publons.com/researcher/F-8640-2018/
Заступник Головного Редактора
Бондарук
Таїсія Григорівна
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна академія статистики, обліку та аудиту, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9410-6428, ResearcherID: http://researcherid.com/rid/Q-5166-2016
Левченко
Олександр Миколайович
доктор наук (економічні), професор, Центральноукраїнський національний технічний університет проректор з наукової роботи, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5452-7420, ResearcherID: https://orcid.org/0000-0001-5452-7420
Член Редколегії
Байрамов
Ешгін Алі
кандидат наук (економічні), проректор з міжнародних зв’язків Бакінський університет бізнесу, Азербайджан, Баку, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3129-9669
Білошкурська
Наталія Володимирівна
Nataliia
V. Biloshkurska
кандидат наук (економічні), доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 3, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7617-7836, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/P-3368-2018
Бондарук
Ігор Сергійович
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8960-7973, ResearcherID: http://researcherid.com/rid/H-7577-2017
Володін
Дмитро Володимирович
доктор філософії (технічні), менеджер проектів FARADI SRL, Італія, Турин, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0090-6449
Гнилицька
Лариса Володимирівна
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри обліку і оподаткування Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, Київ, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9174-7430
Демченко
Тетяна Анатоліївна
кандидат наук (економічні), доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1002-4765, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-8601-2018
Кирилюк
Ірина Миколаївна
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9814-195X
Кірдан
Олександр Петрович
кандидат наук (економічні), доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2667-6589
Ключник
Альона Володимирівна
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївський національний аграрний університет, Україна, Миколаїв, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2736-0845, ResearcherID: https://publons.com/researcher/D-2177-2018/
Курмаєв
Петро Юрійович
доктор наук (економічні), доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9464-0380, ResearcherID: http://researcherid.com/rid/M-2900-2018
Мамуладзе
Ґела Анзорович
доктор наук (економічні), професор кафедри бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія, Батумі, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2448-775X
Мігус
Ірина Петрівна
доктор наук (економічні), професор, проректор з наукової роботи Університет «КРОК», Україна, Київ, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7945-9225, ResearcherID: https://publons.com/researcher/S-6173-2018/
Омельяненко
Віталій Анатолійович
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна, Суми, 9, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0713-1444, ResearcherID: http://researcherid.com/rid/Q-6358-2016
Поворознюк
Інна Миколаївна
кандидат наук (економічні), доцент, завідувач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2575-5114
Подзігун
Світлана Миколаївна
кандидат наук (економічні), доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3012-1842
Слатвінський
Максим Анатолійович
кандидат наук (економічні), доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4096-2901
Чвертко
Людмила Андріївна
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2788-6991
Чирва
Ганна Миколаївна
кандидат наук (педагогічні), доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3791-6111
Відповідальний Редактор
Білошкурський
Микола Васильович
Mykola
V. Biloshkurskyi
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань, 3, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2826-3983, ResearcherID: http://researcherid.com/rid/B-4501-2018

Контактні дані

38(068) 021-15-70,38(04744) 4-02-70
sj.ehorizons@udpu.edu.ua
Контактна особа Микола Васильович Білошкурський
вул. Садова, 2, к. 314, м. Умань, Черкаська обл., 20300