РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Marketing and management of innovations
Маркетинг і менеджмент інновацій
останнє оновлення 05-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
економічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23742-13582Р від 14.02.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2218-4511(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2227-6718(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.ММІ містить такі розділи: Маркетинг інновацій; Інновації у маркетингу; Інноваційний менеджмент; Проблеми управління інноваційним розвитком; Екологічний маркетинг та менеджмент.

The scientific journal covers the important issues of marketing of innovations and innovative management. The theoretical, methodological and practical aspects of innovative reforms in economy are considered.Scientific journal "Marketing and management of innovations" contains the following sections: Marketing of Innovations; Innovations in Marketing; Innovative Managemen; Problems of Management of Innovation Development; Ecological Marketing and Management.

Журнал «Маркетинг и менеджмент инноваций» освещает актуальные вопросы маркетинга инноваций и инновационного менеджмента. Рассматриваются теоретические, методологические и практические аспекты инновационных преобразований в экономике.ММИ содержит следующие разделы: Маркетинг инноваций; Инновации в маркетинге; Инновационный менеджмент; Проблемы управления инновационным развитием; Экологический маркетинг и менеджмент.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Journal Index
SHERPA/RoMEO
WorldCat
Science Impact Factor
EconBiz
Academic Journals Database
Global Impact Factor (GIF)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Заруба
Віктор Якович
Zaruba
Viktor
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків, ORCID: 0000-0002-3796-7544, ResearcherID: Q-8689-2018, Наукові інтереси: маркетинг, менеджмент, математичні моделі та інформаційні технології в маркетингу

Контактні дані


FAX:
mmi.sumy@gmail.com,isn@kmm.sumdu.edu.ua
Сумський державний університет, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Сумська область, 40007, Україна