РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ідеологія та політика
Ideology and Politics Journal
останнє оновлення 29-07-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Міжнародна громадська організація "Фонд якісної політики"
Науки:
політичні ()
соціологічні ()

Вид видання: журнал Періодичність: 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-6068(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Ідеологія та політика» націлено на створення міждисциплінарного майданчика для ведення інформованих і неполітизованих дебатів між дослідниками, що працюють у сфері соціальної філософії, політичної науки, соціології, політичної економії, інтелектуальної історії та культурології. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств. Автори журналу «Ідеологія та політика» досліджують, як ці нові суспільства визнають нову соціально-економічну реальність, а також зміну цінностей і засадничих ідей нових політичних інститутів. Вони також розглядають, в яких образах новопосталі суспільства бачать себе, своє минуле і майбутнє. Журнал «Ідеологія та політика» пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні роботи, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців. Журнал «Ідеологія та політика» присвячено аналізу ідеологій у їх політичній, соціальній та концептуальної формах. Ми визнаємо, складність та невизначеність поняття ідеології. Зважаючи на цю складності, ІПфокусує свої публікації на широкому спектрі проявів ідеології, у тому числі: політичні ідеології, політична культура і дискурс феномени влади епістемологічні питання істини, цінностей, легітимності та інституалізації панування, експлуатація і солідарність проблеми взаємовизнання колективна ідентичність та історична пам’ять ідеологічні традиції та інновації

The Ideology and Politics Journal aims to develop an interdisciplinary platform for debates of informed and non-partisan researchers in the fields of social philosophy, political science, sociology, political economy, intellectual history and cultural studies. Devoted to the advancement of understanding of socio-political processes in post-Soviet Belarus, Moldova, Russia and Ukraine, it deals with the ideological and intellectual issues arising in the course of formation of new societies. Authors in IPJ explore how these societies acknowledge new socio-economic reality, change of values and guiding ideas for new political institutes. They also consider how emerged societies represent themselves and their pasts, as well as how they project their futures. IPJ offers to its readers theoretical, as well as empirical works that are of interest beyond the narrow circles of academicians. The Ideology and Politics Journal is dedicated to the analysis of ideologies in its political, social and conceptual forms. We recognise complexity and vagueness of the concept of ideology. To address this complexity, IPJ focuses its publications to the broadly defined manifestations of ideologies, including: political ideologies, culture and discourse phenomena of power epistemological issues of truth, values, legitimacy and institualisation domination, exploitation and solidarity recognition issues collective identities and memories ideological traditions and innovations

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Scopus (посилання)
Index Copernicus (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+39 324 548 8286
FAX:
editor@www.ideopol.org
Mykhailo Minakov, via Giuseppe Compagnoni, 33 Milan, 20129, Italia