РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації
останнє оновлення 12-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
125 - Кібербезпека (02.07.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23501-13341ПР від 25.07.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.

publication of original and review papers on the major problems of modern information technology, information security, information warfare, countering the use of social engineering, cyber security, the security of critical infrastructure, mathematical and computer modeling, the protection of information in telecommunication systems and networks (including on the protection of personal data), information security management and security risk information.

публикация оригинальных и обзорных работ по основным проблемам современных информационных технологий, информационной безопасности, информационного противоборства, противодействия использованию социальной инженерии, кибербезопасности и защиты критических инфраструктур, математического и компьютерного моделирования, защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях (в том числе по вопросам защиты персональных данных), менеджмента информационной безопасности и рисков безопасности информации и т.п.

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 204-91-51
iszzi@iszzi.kpi.ua
м. Київ, вул. Верхньоключова, 4, Україна, 03056