РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи
Theoretical and applied problems of psychology and social work
останнє оновлення 19-07-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Науки:
психологічні (22.12.2016) перереєстрація
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24831-14771ПР від 05.05.2021

Вид видання: збірник Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2219-2654(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-8730(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Поглиблене висвітлення методологічних та прикладних проблем соціальної психології, психології особистості, психології міжособистісних відносин, вікової, педагогічної та клінічної психології, психології спілкування; розповсюдження результатів досліджень в практику освіти та виробництва, надання інформаційної підтримки аспірантам, докторантам і молодим вченим.

Іn-depth coverage of methodological and applied problems of social psychology, psychology of personality, psychology of interpersonal relations, age, pedagogical and clinical psychology, psychology of communication; the dissemination of research results in the practice of education and production, providing information support to graduate students, doctoral students and young scientists.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
EBSCOhost Open Science Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(066) 723-25-28
FAX:
n.e.zavadska@gmail.com
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України, 93406, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59 а